The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Kurser, konferencer og temadage

Fonden e-advice tilbyder undervisning, kurser, konferencer og temadage til småskoler, socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og skoler for børn, unge og voksne og til højskoler, herunder til bestyrelserne, forstandere og andre ledere, lærere, pædagoger og andre ansatte.

Indholdet og emnerne i e-advice’s tilbud fokuserer på under-visning, uddannelse og udvikling; tilrettelæggelse af udfor-drende programmer for eleverne, økonomisk ledelse og orga-nisation, personaleledelse- og udvikling samt den udvikling i Danmark og i verden, som griber ind over indsatsen med undervisning og social udvikling.

Eksempler på allerede afholdte kurser og kurser på tegnebrættet:

 1. Love og regler for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og skoler – etablering af samarbejde med tilsyns-myndigheder og andre myndigheder.
 2. Planlægning og udarbejdelse af årsprogrammer og under-visningsprogrammer, aktiviteter, rejser mm.
 3. Differentieret undervisning - en udfordring for læreren især.
 4. Integration mellem mennesker med vidt forskellig baggrund - kulturelt og socialt - kan lykkes.
 5. Opbygning af strukturer, der sikrer at samarbejdet mellem opholdssted og skole, pædagoger og lærere og andre sam-arbejdspartnere lykkes.
 6. Om pædagogiske metoder. Hvilke pædagogiske metoder bruger vi og hvorfor?
 7. Om diagnoser over en bred kam. Hvordan handler vi særligt i forhold til børn og unge med diagnoser og hvordan får vi ud-viklingen til at gå den rigtige vej?
 8. Magtanvendelse på opholdssteder,botilbud og skoler. Om lov-grundlaget, etik og dilemmaer.
 9. Hvem har ansvaret for hvad? - om definitioner og fast-læggelser og om samarbejdet mellem bestyrelse, opholds-stedsleder, skoleleder og medarbejdere.
 10. Udvikling af det professionelle samarbejde med alle involverede eksterne parter: forældre, sagsbehandlere og skolemyndigheder.
 11. Beskrivelse af tilbuddets kvaliteter. Udvikling af dokumen-tation og rapportering til glæde og hjælp for alle involverede.
 12. Personaleledelse - med hjerte og professionalisme.
 13. Budgetlægning og økonomistyring.
 14. Opgørelse af månedlig status for økonomi og drift - et nødvendigt arbejdsredskab for enhver institution.
 15. Etablering af et alternativt arbejdsmarked som en del af eller i tilknytning til skolecenteret til gavn for de resursesvage unge.
 16. Samarbejdet med lokalsamfundet.
 17. PR-arbejde til sikring af elevtilgangen.
 18. Opbygning og design af websites.
 19. Krav til kvalitetsfyldte oplysnings- og informations-materialer.
 20. De materielle forholds betydning - om bygninger, under-visningslokaler & værelser og vedligehold af disse.
 21. Organisering og gennemførelse af en Byggeweekend. Om sammen at tage ansvar for bygninger, udendørsområder og andre materielle værdier.
 22. Optihealth – sundhed for børn, unge og voksne.
 23. Garden Farming – om at producere egne, økologiske fødevarer til elever og ansatte. 
 24. Brug af undervisningssystemet DmM – Den Moderne Metodefastlæggelse – som sætter eleven i centrum for egen læring.
 25. Hvordan kan fremtiden forme sig på skolecenteret? - udvikling af visioner, fremtidsideer og nye profiler.

e-advice tilbyder diplomkurser og lederkurser med henblik på videre uddannelse af ansatte, lærere, pædagoger, forstandere og andre ledere inden for pædagogik og ledelse.

e-advice er med undervisning, kurser, konferencer og temadage med til at muliggøre, at småskoler, socialpæda-gogiske opholdssteder, botilbud og skoler for børn, unge og voksne og højskoler kan dele erfaringer og arbejde sammen om stort og småt og herigennem skabe netværk.

DSCN5326
DSCN5323
DSCN5388
DSCN5845
DSCN6922
DSCN6933
DSCN7686
DSCN7744
DSCN7708
DSCN7754

Online bookmaker Romenia bet365